2008/06. Szám

Érintésmentes elektromágneses mérési technológiák

A műanyagok szerkezetvizsgálatában nagy szerepük van a különböző hullámhosszúságú sugaraknak, amelyek segítségével a kémiai felépítésről és a fizikai szerkezetről egyaránt értékes információkat lehet nyerni. A terahertz tartományt (1011–1013 Hz) eddig kevéssé alkalmazták, pedig széles körben felhasználhatóak az anyagvizsgálatban és a minőségbiztosításban.

2008/05. Szám

Műanyagok adalékolása igény szerint

Napjaink elvárásainak megfelelő, új tulajdonságokkal rendelkező műanyagok sok eset-ben csak funkcionális adalékanyagok alkalmazásával állíthatók elő. A PVC stabilizálá-sában az ólomtartalmú stabilizátorokat kiváltó receptúrákban savmegkötő ásványi töl-tőanyagokat alkalmaznak. Az égésgátlóknál főként a melaminszármazékok kerültek előtérbe, de szembetűnő változások tapasztalhatók az antisztatikumok, antibakterizáló anyagok, a felület karcállóságát javító, a műanyagok újrafeldolgozását segítő, illetve a kártékony állatok távoltartására alkalmas adalékanyagok területén is.

Önjavító polimerek – elvek és megvalósítási lehetőségek

A sejtekből álló természetes anyagok rendelkeznek az öngyógyulás képességével. A kuta-tók ezt a képességet a műanyagoknál is szeretnék megvalósítani, hiszen ennek a gyakor-latban, elsősorban a hosszú élettartamra tervezett kompozitszerkezeteknél óriási lenne a jelentősége. Az eddig elért eredmények még nem alkalmazhatók a gyakorlatban, de a kísérletek bíztatóak.

2008/04. Szám

Funkcionális ásványi töltőanyagok alkalmazása a műanyagok tulajdonságainak javítására

Viszonylag kevés adat áll rendelkezésre a csillám és a wollastonit műanyagokban kifej-tett hatásáról. A funkcionális töltőanyagok előállítási technológiáinak fejlődése, beleért-ve a felületkezelési eljárásokat is, új lendületet adhat ezen anyagok felhasználásának. A kompaundok az autóiparban és műszaki alkatrészek gyártásában nyújtanak előnyöket.

A sokoldalú kalcium-karbonát töltőanyag

A kalcium-karbonátot mind a hőre keményedő, mind a hőre lágyuló műanyagokban elterjedten használják. A töltőanyag hatékonyságának növelésére a felületéhez kémiai kötéssel kapcsolódó új felületkezelő szereket fejlesztettek ki.

Új módszer poliolefinmolekulák szerkezetének finom elemzésére

A metallocén kémia segítségével az eddig előállítható poliolefin szerkezetek száma sok-szorosára nőtt. Ennek megfelelően az új komplex szerkezetek analízise is új módszereket igényelt. Ilyen a frakcionált kristályosítás, amellyel a részlegesen kristályos polimerek finom szerkezetét lehet meghatározni.

2008/03. Szám

Törésszimuláció alkalmazása a tervezésben

A műanyagok deformációját, tönkremenetelét az anyagjellemzők figyelembevételével több lépésben lehet szimulálni. Sok terület – például a terhelésnek kitett elemek bizton-ságos alkalmazhatósága, az autóiparban az utasbiztonság növelése – megköveteli, hogy már a tervezés fázisában számításokat végezzenek a termék várható viselkedéséről.

2008/02. Szám

Milyen szaga legyen egy gépkocsinak?

Lehet, hogy egy gépkocsi valamennyi műszaki adata kiváló, és a kocsi tetszetős is, még-sem jön létre a vásár, mert az ügyfél számára taszító volt az utastérben érzékelhető szag. Az autógyártók ezért egyre nagyobb figyelmet szentelnek ennek is. Keresik a kis emisz-sziójú anyagokat és ellenőrzik az anyagok szagát. Az utóbbi célra még mindig az emberi orr a legalkalmasabb.

2008/01. Szám

Polietilénalapú nanokompozitok tulajdonságai

A new-orleansi Tulane Egyetem kutatói a polietilénalapú nanokompozitok tulajdonsága-it vizsgálták. Egyik kísérletsorozatukban azt próbálták tisztázni, hogy hogyan befolyá-solja a nanokompozitok jellemzőit – mindenekelőtt oxigénzáró képességét – az, hogy milyen fajta polietilént (EVA, PE-LD, PE-HD) választanak mátrixként. Egy másik kí-sérletsorozatban a faliszttel erősített polietilénben vizsgálták a hozzáadott nanoagyagok hatását.

Műanyagfelületek kezelése plazmával vagy fluorgázzal

A műanyagok nagy része apoláris, felületüket ezért nem nedvesítik jól a festékek, gyenge szilárdságot adnak rajtuk a ragasztók. Felületkezeléssel – pl. koronakisüléssel – igye-keznek funkciós csoportokat felvinni, ezáltal a tapadást javítani. A felületkezelés újabb és hatásosabb eljárása lehet a plazmakezelés és a fluorozás, amelyeknek már gyakorlati alkalmazásai is vannak.

Lézeres hegesztés – vezérlés és alkalmazás

A lézeres hegesztésnél a hegesztési varrat hőmérsékletének pontos mérését dolgozták ki, ami lehetővé teszi a hegesztés szabályozását változó anyagminőségnél. Egy belga cég egy különleges tekercselési eljárással és lézeres hegesztéssel nyomásálló tartályokat állított elő üvegszálas polipropilénből.

2007/06. Szám

Pp módosítása elasztomerekkel

A polipropilén sokoldalú műanyag, módosításával rendkívül változatos tulajdonságú alapanyagokat lehet előállítani. A PP-t gyakran keverik elasztomerekkel, hogy az erede-tileg viszonylag merev polimert rugalmasabbá, lágyabbá tegyék. A következőkben két példát mutatunk be erre. Az egyikben a PP ütésállóságát akarták növelni, a másikban a jelenleg divatos, kellemes fogású, lágy felület kialakításához alkalmas TPE előállítása volt a cél.

Nagy teljesítményű műszaki műanyagok

A műanyagok „krémje” mennyiségileg még nem tűnik jelentősnek, azonban az anyag-csoport fontossága egyre nő, amit az is jelez, hogy egyes típusok gyártását bővítik. A nagy teljesítményű műanyagok fejlesztésével, az áraik csökkenésével az alkalmazási te-rületek bővülése várható az autóiparban és a nagy értékű, érzékeny termékek, pl. elekt-ronikai alkatrészek csomagolásában.

2007/05. Szám

Polisztirolfejlesztések: régi anyag új köntösben

A sztirolalapú polimerek tulajdonságainak módosítására több ismert módszert dolgoz-tak ki. A fejlesztések eredményeként nagyobb ütésállóságot és UV-stabilitást értek el. A habosított polisztirolok fejlesztése elsősorban olyan keverékek kidolgozására irányul, amelyek többet tudnak a tiszta EPS-nél.

Elasztomerek szélsőséges körülmények között

Az elasztomereket egyre szigorúbb, szélsőséges körülmények között alkalmazzák. Egyik ilyen alkalmazási terület a gépkocsik motortere, ahol növekszik a beépítés sűrűsége, emiatt a gumifélékből előállított tömítések, tömlők, vezetékek egyre magasabb hőmér-sékletnek vannak kitéve, amelyen nem csak funkciójukat kell betölteni, hanem hosszú élettartamot is elvárnak tőlük. Az elasztomergyártók újabb és újabb típusokkal igye-keznek az igényeket kielégíteni. Egy másik extrém körülmények között dolgozó iparág az olajkitermelés, ahol a tömítéseknek nagyon magas nyomást, hőmérsékletet és vegyi hatást kell elviselniük. A hirtelen nyomáscsökkenés hatására a tömítések tönkremehet-nek, ami üzemzavart és balesetet okozhat. Kutatások folynak annak felderítésére, hogy mi is történik egy hirtelen nyomáseséskor, és milyen okok vezethetnek ilyenkor a tömítés töréséhez.

2007/04. Szám

Műanyagadalékok ma és a jövőben

A műanyagok sokféleségét, tulajdonságaik széles tartományát nem csak az alappolimer határozza meg, hanem a hozzákevert adalékok is. Ezek választéka egyre jobban bővül, és egyre inkább alkalmasak arra, hogy segítsék a felhasználó igényeinek legjobban meg-felelő, „testre szabott” termék előállítását.

A fóliagyártásban használt mpe-lld típusok tulajdonságainak függése az oldalláncok hosszától

A poliolefinfóliák gyártásának fő alapanyaga a PE-LLD, amelynek legújabb, metallocén katalizátorral szintetizált típusaiban széles határok között változtatható és előre tervez-hető a polimer molekulaszerkezete, ezen belül az oldalláncok hossza. Ez nagyon erősen befolyásolja a polimer és a belőle készített fóliák tulajdonságait. A következőkben bemu-tatjuk, hogy milyenek ezek a tulajdonságok a már kereskedelmi forgalomban lévő, rövid oldalláncokat tartalmazó etilén/α-olefin kopolimerekben, és azt is, hogy mire lehet szá-mítani az extrém hosszú oldalláncokat tartalmazó PE-LLD-k alkalmazásakor.

2007/03. Szám

Gumi, elasztomerek, hőre lágyuló műanyagok – versenytársak és egymás kiegészítői

A mai technika lehetővé teszi, hogy egyrészt az alapanyagok összetételét, szerkezetét úgy építsék fel, hogy azok lehetőség szerint maradéktalanul megfeleljenek az adott alkalma-zás céljának; másrészt arra törekszenek, hogy a korábban sok kézi munkával összesze-relt egységeket különféle anyagok felhasználásával lehetőség szerint már a feldolgozási műveletek során egyesítsék. Néha egészen különböző anyagokat dolgoznak össze: hőre lágyuló műanyagot gumival, gumit fémmel stb. Ezek az eljárások egyre megbízhatóbb termékeket eredményeznek.

Különböző műanyag csövekben pangó ivóvíz elemzése

Az ivóvíz kényes termék: idegen íz vagy szag azonnal megérezhető benne. Az ivóvíz és a fogyasztóhoz juttatására használt csövek minőségét szigorú előírások szabályozzák. Egy kísérletsorozatban azt vizsgálták, hogy milyen szerves vegyületek kerülhetnek be az ivó-vízbe a különböző műanyag csövekből.

2007/02. Szám

Kihívások a pvc ipar előtt: a hőállóság növelése és az ólomstabilizátorok helyettesítése

A világon a legnagyobb mennyiségben felhasznált PVC-nek még mindig vannak tartalé-kai, és ezek feltárására a nagy alapanyaggyártók és a stabilizátorgyártók intenzív kuta-tásokat folytatnak. A hőállóság növelésére más polimereknél már kipróbált módszerrel, a PVC-nél nagyobb üvegesedési hőmérsékletű polimer bekeverésével kísérleteznek.