2009/04. Szám

Új ötletek a műanyaghulladék hasznosítására

A műanyaghulladék Európában erősen szorgalmazott hasznosítása csak akkor lesz sikeres, ha gazdaságos eljárással a friss alapanyaggal egyenértékű anyagot tudnak előállítani belőle. Egy kutatócsoport az eszköz- és járműbontók poliolefinfrakciójának sűrűség szerinti szétválasztására javasol új módszert; egy másik a használt PET palackok anyagából mikroorganizmusok közreműködésével biodegradálható műanyagot gyártana.

2009/02. Szám

Csőhulladékok begyűjtése és hasznosítása

A használat után keletkező csőhulladékok begyűjtésére és hasznosítására végeztek kísérleteket Ausztráliában. A döntő részben PVC és PE csövek hulladékából értékesíthető termékeket gyártottak. A hulladékból visszanyert anyagot is tartalmazó hullámos falú csövek lassú repedezésállóságának vizsgálatára új módszert dolgoztak ki.

2008/06. Szám

Elektronikus eszközök és más műanyagtermékek hulladékának újrahasznosítása

Az elhasznált elektronikai készülékek alkatrészeinek újrahasznosítása a különböző anyagféleségek miatt bonyolult és költséges folyamat. Az újrahasznosításnak lendületet adott az Európai Unió – az elektromos és elektronikus hulladékok begyűjtésére vonatkozó – direktívája. A műanyaghulladékok újrahasznosítási technológiáival más területen is egyre jobb minőségű termékeket lehet gazdaságosan előállítani.

2008/05. Szám

Reach: gondolatok, vélemények, kérdések

Bár az előregisztráció már megkezdődött, a Reach-csel kapcsolatban még számos kér-désre kellene választ adni. Ahhoz nem fér kétség, hogy a vegyi anyagok ellátásában, a szállítási láncban változások lesznek. Nem kérdéses, hogy a vállalatoknak jó időben el kell kezdeni a felkészülést a regisztrációra és az jóváhagyásra, fel kell használni minden lehetséges adatforrást és folyamatosan együttműködést kell kialakítani egymással. Az előregisztráció időtartamának közel a vége, és haladéktalanul meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy legalább a legfontosabb alapanyagok hozzáférhetőek maradja-nak a vállalat számára.

2008/04. Szám

Műszaki fejlesztések a pet újrahasznosításához

Európában egyre nő a PET-palackok felhasználása, de egyre nagyobb hányadukat gyűj-tik össze anyaguk ismételt felhasználására. Jelenleg változatlanul elsősorban szálat, ab-ból hőszigetelő paplant gyártanak , de nő az igény a PET hulladékot is tartalmazó síkfó-liára, és erős a törekvés arra, hogy a használt palackokból újra palackokat gyártsanak. Az utóbbi csak akkor valósítható meg, ha nagyon jó hatásfokkal távolítják el a hulla-dékból a szennyeződést. Erre egészen új eljárást fejlesztettek ki.

2007/06. Szám

Vigyázat: hamarosan itt a reach mindössze féléves előregisztrációs időtartama!

Az európai vegyipar a REACH tanulási fázisában van. Néhány hónap múlva megkezdő-dik a vegyi anyagok mindössze féléves előregisztrációs időtartama; a határidő lejárta után a be nem jelentett anyagokat tilos lesz használni. 2008. jún. 1-ig fel kell készülni az előregisztrációra, 2008. nov. 30-ig meg kell tenni a bejelentést. A regisztrációig (2010. dec. 1., 2013. jún.1. vagy 2018. jún.1.) még sok munka és sok költség vár a vegyiparra. A kívülállók érdeklődéssel figyelik, hogyan sikerül Európának ez a grandiózus kísérlet.

Műanyagok újrafeldolgozása: odafigyelés a technológia részleteire és az új adalékokra

A műanyaghulladékok újrafeldolgozásánál a daráló és a granuláló állapotára, beállítási paramétereire is figyelni kell. A polikondenzációs polimerek (PET, PA, PC) újrafeldol-gozásánál pedig a degradációs hajlamból adódó molekulatömeg-csökkenést célszerű megakadályozni lánchosszabító szerekkel.

2007/05. Szám

A műanyaghulladék újrahasznosítása nem csak kötelező, de gazdaságos is

A világ egyre több országában egyre szigorúbb törvényekkel próbálják elérni, hogy az ipari termelés és az ezzel járó hulladékképződés a lehető legkisebb mértékben károsítsa a környezetet. Ma már maguk a vállalatok is törekszenek erre, és számos új ötlettel segí-tik elő a környezetkímélő gyártást és a hulladék hasznosítását.

A műanyaghulladék újrafeldolgozása európában

A műanyaghulladék újrafeldolgozása egyre inkább a műanyagipar egyik markáns ré-szévé válik Európában. A legtöbb hulladékfeldolgozó Németországban található, az olaszországi gépgyártók pedig széles választékban kínálják berendezéseiket ehhez a te-vékenységhez.

2007/04. Szám

Életbe lépett a reach – az eu hatályos új vegyipari szabályozása

2007. június 1-jén hatályba lépett a REACH, az EU új vegyipari szabályozása, amelynek célja, hogy átláthatóvá és szabályozottá tegye az Unióban felhasznált vegyi anyagokat, és a lehető legnagyobb mértékben korlátozza azok emberre és környezetre kifejtett káros hatását. A rendszer kemény feladatot jelent és nem kis költségeket ró az érintettekre. A „polimerek”-re ugyan nem terjed ki a törvény hatálya, a műanyaggyártók és a mű-anyag-feldolgozók mégsem mentesülnek a törvény következményeitől.

2007/03. Szám

Műanyaghulladékok sorsa németországban

Németország az Európai Unió országai között élenjár a műanyaghulladékok hasznosítá-sában. Néhány éve még hangos viták zajlottak a hulladékok begyűjtése, a betéti díjak körül, mára azonban a német műanyagipar komoly eredményeket tud felmutatni a hul-ladékok újrafeldolgozása és hasznosítása terén.

Polietilénhulladékok összeférhetőségének javítása

A használat után hulladékká váló műanyagok újrahasznosításának egyik módja az újra-feldolgozás. A szennyeződések, az alapanyagok különbözősége és degradációja azonban adalékok bekeverését teszi szükségessé. A poliolefinhulladékokból töltőanyagokkal, kap-csolóanyagokkal megfelelő műszaki tulajdonságú keveréket lehet előállítani elfogadható költségszinten.

2007/02. Szám

A bioműanyagok jelene és jövője

Napjaink műanyagos szakirodalmának egyik kedvelt témája a bioműanyagok helyzete és jövője. Legutóbb a Szemle 2006. 2. számában olvashattak a témáról. A PLA kapacitá-sok bővítése elsősorban az USA-ban fogja éreztetni a hatását, de az európai biomű-anyag-gyártás is fejlődik. A bioműanyagok felhasználásának növekedése az évi 20%-ot is elérheti a jövőben.

2007/01. Szám

Pet palackok újrahasznosítása

A műanyagok újrahasznosításának egyik legjelentősebb területe az italos poliészterpa-lackok újrahasznosítása. Európában 2005-ben már elérte a 800 ezer tonnát az újrafel-dolgozott PET palackok mennyisége. A palackok anyagából előállítható regranulátumok síkfóliák, szálak, monofilek, kötözőszalagok és nem szőtt paplanok alapanyagaként használhatók fel. Az így előállított alapanyag minősége, felhasználhatósága nagymérték-ben függ az újrahasznosítás technológiájától, elsősorban a felhasznált adalékanyagoktól. Mind az elsődleges felhasználásnál, mind az újrahasznosításnál gyakran felmerülő fel-adat a poli(etilén-tereftalát) (PET) mechanikai – elsősorban a törési – tulajdonságainak javítása, esetleg speciális tulajdonságok elérése más, apoláris polimerekkel való keverés útján.

2006/05. Szám

Fenntartható növekedés elméletben és a gyakorlatban

A fenntartható növekedés követelményeinek teljesítése a műanyagiparra is hárít felada-tokat, elsősorban az erőforrások (pl. az energia) takarékos felhasználása és a hulladék-gazdálkodás terén. Az alábbiakban egy kis elméleti fejtegetés után a gyakorlati tenniva-lókról is olvashatnak. A különböző feldolgozási folyamatokban az energiafelhasználás csökkentésének lehetőségeiről további részleteket fogunk közölni következő számaink-ban.

Műanyag ablakkeretek vékonyabb profilokból

A 2006 márciusában Nürnbergben rendezett ablakrendszereket bemutató kiállításon (Fensterbau Frontale) a vékonyabb profilok és a ragasztott szerkezetek keltették fel a szakemberek és a látogatók figyelmét.

2006/03. Szám

Újrahasznosítás az autóiparban

A törvényi előírások értemében az autóipari műanyag alkatrészeket a jármű elhaszná-lódása után egyre nagyobb mértékben kell hasznosítani. Erre már az alkatrészek terve-zésénél is gondolni kell. Újabban a feldolgozásnál keletkező hulladékokat is „zárt kör-ben” az adott termék előállításához használják fel újra.

2006/02. Szám

Biopolimerek: eljött az idejük?

Az égbeszökő energiaárak a biopolimerek fejlesztését és alkalmazását meg fogják gyorsítani, ezt jósolják a műanyagipari trendeket vizsgáló szakértők . Az USA Energiaügyi Minisztériuma szerint 2030-ban a vegyipari termeléshez szükséges alapanya- gok 25%-a a mezőgazdaságból származik majd. Ennek eléréséhez azonban a természetes alapanyagokon nyugvó termékek, s így a biopolimerek kínálatának is jelentősen kellene bővülnie, az átlagos feldolgozók számára kereskedelmileg könnyen elérhető választékot kínálva.

2005/06. Szám

Segédberendezések a műanyagok újrafeldolgozásához

Agglomerátumok készítése műanyaghulladékból A kölni Pla.to GmbH berendezései segítségével a legkülönbözőbb mű- anyaghulladékokból (fóliákból, habokból, műszálakból és más hőre lágyuló műanyagokból) megfelelő nyomáson és hőmérsékleten olyan agglomerátumok készíthetők, amelyek műanyag-feldolgozó gépeken már minden további nélkül feldolgozhatók vagy hozzákeverhetők friss műanyag granulátumokhoz. A nemesítési eljárás során olyan önthető, homogén, pormentes ömlesztett áru keletkezik, amelynek halmazsűrűsége 480 kg/m3 is lehet.

2005/05. Szám

Visszaforgatható – többutas – ládák, dobozok, rekeszek

A kőolaj és a földgáz árának növekedése nyomán a műanyagok drágulnak, és az ember azt gondolná, hogy ez rontja a többször alkalmazható műanyag ládák, rakodólapok és összehajtható konténerek versenyképességét az eldobható papíralapú csomagolóeszközökhöz képest. A többutas műanyag gyártmányokat alkalmazó csomagolási rendszerek azonban az összes költségeket számításba véve annak ellenére sem vesztették el előnyeiket, hogy kialakításuk nagyon jelentős beruházásokat igényel. Az egyik csomagolóeszközöket gyártó nagy amerikai vállalat, a Pactiv Corp.