2008/01. Szám

Műanyag felületek módosítása különleges bevonatokkal

A műanyagok felületét bevonatokkal, fóliázással, adalékolással és technológiai módsze-rekkel is lehet változtatni a felhasználási célokhoz igazítva. A bőrhatású bevonat (egy „outsider” találmánya) igazi újdonságnak számít. Az ezüstöt tartalmazó bevonat antibakteriális hatását a nanotechnológia segítségével sikerült növelni.

Egy- és többkomponensű műanyag görgők előnyei

A műanyagok egyik érdekes alkalmazása a görgőalkatrészként való beépítés például mélyhűtött áruk szállítására alkalmas eszközökben. Az igénybevételek teljesítése sok-szor csak kétkomponensű görgőkkel vagy hibrid szerkezetekkel lehetséges. A műanyag görgők a fémgörgőkhöz képest megnövelik a sodronyok élettartamát, ami a lengő szer-kezetek biztonságát szolgálja.

Gázzáró pet palackok

A PET piac növekedése még mindig nagyobb a többi tömegesen gyártott műanyagénál, azonban már nem kétszámjegyű, mint a korábbi években volt. Az alapanyaggyártók közötti verseny részben a piac konszolidálódásában, részben az új fejlesztések gyorsítá-sában mutatkozik. A fejlesztések eredményeképpen a egyre ol-csóbbak, és ezzel komoly alternatívát kínálnak az üvegpalackokhoz és a fémdobozokhoz képest.

Gyalogosvédelem és a gépkocsitervezés

A passzív gyalogosvédelem mellett egyre nagyobb szerepet játszanak az aktív védelmi jelzőrendszerek, amelyekkel az ütközések egy jelentős hányadát el lehetne kerülni. Mindkét esetben a fejlesztők számításba veszik a műanyagok nyújtotta előnyöket, ami a kis sűrűséget, az energiaelnyelő képességet, a gyors szerelhetőséget, a hibrid- és szend-vicsszerkezeteket stb. illeti.

Műanyag orvostechnikai eszközök sterilizálása

A műanyag orvostechnikai eszközök sterilizálására több módszer áll rendelkezésre. Az emberi szervezettel érintkező vagy abba beépítendő transzplantátumok sterilizálására a sugárzásos sterilizálás a legalkalmasabb.

2007/06. Szám

Gázzáró fóliák: válasz az igényekre

A műanyag fóliák gázzáró képességét a felületükre különféle módszerekkel felvitt fémré-teggel, gázzáró műanyag rétegekkel, nanokompozitokkal lehet növelni. Egy új megköze-lítés a vöröshagyma szerkezeti felépítésének alkalmazása, amikor azonos, nem gázzáró műanyag rétegekből építik fel a fóliát. PET fóliákkal elvégzett kísérletek szerint a több vékony fóliaréteg együttesen jobb gázzáró hatást eredményez, mint az összréteggel meg-egyező vastagságú egyrétegű fólia.

Műszaki műanyagok és új technológiák az orvostechnikában

Az egészségügy, a gyógyszeripar ma már nem képzelhető el műanyagok alkalmazása nélkül. A műanyagos cégeknek nehéz, de biztos piacot jelent, ha erre a területre sikerül gyártmányaikkal bejutniuk. Folyamatos innováció, szoros együttműködés jellemzi az orvostechnikai termékeket gyártó és felhasználó cégek, intézmények munkáját.

A nanoanyagok alkalmazása

A mikrométer alatti méretű rendszerek alkalmazása, a nanotechnológia számos iparág-ban terjed. Nem kivétel ez alól a műanyagipar sem. A nanoméretű felületi védőrétegek és a nanoméretű töltőanyagok ma már az ipari gyártás részei. Ez a technológia azonban még a kezdeteknél tart, és sokat fog fejlődni. Bemutatjuk az ún. nanotöltőanyagok leg-újabb kínálatát, és bemutatunk néhány példát a nanotechnológia műanyagipari alkal-mazásából.

Szénnanocsövek: gyakorlati alkalmazások és érdekességek

A szénnanocsövek és -nanoszálak alkalmazási lehetőségeit a műanyagiparban intenzíven kutatják. Ennek eredményeként egyre több cég lép be a piacra gyártóként, feldolgozó-ként vagy alkalmazóként. A szereplők abban bíznak, hogy a szénnanocsövek és -szálak ára tovább fog csökkenni, ami az alkalmazhatóságuk korlátait mérsékelni fogja.

2007/05. Szám

Pur-ból kerékabroncs, kompozitból kerék

Az utóbbi évtizedekben az autóipar egyre több műanyagot használt fel. A nagy teljesít-ményű műanyagokat és kompozitokat ma már megtaláljuk a gépkocsik motorterében is. De az abroncs kizárólag gumiból, a felni pedig fémből készült eddig. Lehet, hogy a jövő-ben ez megváltozik, különösen a PUR abroncs tekintetében.

Polimerelektronika és műanyag csipek

A polimer elektronika több termékcsoportot foglal magában. Ide tartoznak a szerves LED-ek, a szerves FET-ek és fényelemek, valamint az RFID jelazonosító áramkörök. A termékcsoportok piaca eltérő nagyságú és fejlesztési igényük is különbözik egymástól.

Innováció – lehetőségek és buktatók

Az innovációnak mindig is nagy szerepe volt a műanyagipar fejlődésében. Napjainkban még élesebben elkülönülnek a kreatív és együttműködésre képes vállalatok a csak rutin-feladatokat végző cégektől. Ausztriában a műanyagipari innovációt segítő hálózatot (klaszter) alakítottak, amely már több mint 6 éves múltra tekint vissza.

2007/04. Szám

Műanyagok kiválasztásának szempontjai

A műanyagok típusválasztéka ma már olyan széles, hogy az adott alkalmazás követel-ményeit gazdaságosan teljesítő alapanyag kiválasztása komoly szaktudást és tervező-munkát igényel. A különböző műanyagfajták legfontosabb tulajdonságai jellemzően eltérnek egymástól, amelyek ismerete jó kiindulópontot ad az anyagkiválasztás optima-lizálásához.

Polietiléncsövek az ivóvízellátásban

Egy német iparvidék vízellátásáról 120 év óta gondoskodó cég jó tapasztalatai alapján letette a voksát a PE csövek alkalmazása mellett, sőt a régi öntöttvas vezetékek felújítá-sát is PE-csövek behúzásával végzi. A több évtizede a földbe fektetett csövek vizsgálata igazolta becslésen alapuló élettartamuk realitását. Az újabb csőanyagokból készített csövek élettartamának a szokásos tartós hidrosztatikai nyomás alapján végzett becslése már több évig tartó vizsgálatot igényelne, ezért újabb eljárásokat dolgoznak ki a várha-tó élettartam előrejelzésére.

Biztos a pet palackok jövője

Az általános alapanyagárak növekedése alól a PET sem vonhatja ki magát, de a PET piac bővülése továbbra is biztosítottnak látszik. A fejlődés hajtóereje az üdítőitalok, a tej és tejtermékek csomagolása. A sörcsomagolásban a PET inkább az olcsó, rövid ideig eltartható söröknél terjedt el.

Műanyagok felületkezelése és kikészítése

A műanyagok ugyan anyagukban színezhetők és felületi minőségük is gyakran kielégíti a követelményeket, formaadás után számos esetben idegen anyagból álló felületi réteget – festéket, lakkot, ragasztót, árnyékoló vagy karcállóságot növelő bevonatot – kell fel-vinni rájuk. Ezek a rétegek sokszor gyengén tapadnak a polimereken, ezért felhordásuk előtt a műanyagok felületét elő kell készíteni.

2007/03. Szám

Csatornahálózatok, olaj- és gázvezetékek műanyagok felhasználásával

A hagyományos kerámia és beton csatornavezetékek helyett hálózatbővítéskor általában műanyag csöveket használnak. Korábban kemény PVC-t, újabban egyre inkább poli-olefincsöveket választanak erre a célra. Az elöregedett csatornarendszerek felújítása is a leggyorsabban és legolcsóbban műanyag csövek behúzásával végezhető el. A földgáz és az olaj szállításában ugyancsak egyre nagyobb szerepet kapnak a műanyagok, akár önálló csövek, akár acélcsövek védőbevonatának formájában.

Innovációk a poliuretán kompozitok gyártásában

Habár a poliuretánok a világ összes műanyag-felhasználásából csak 5%-ban részesed-nek, a felhasználásuk évi 5,5%-os növekedése az anyagcsoport alkalmazási területeinek bővítésére utal. Ebben nagy szerepet játszanak a különböző PUR feldolgozási technoló-giák, amelyeket a vezető gépgyártók folyamatosan fejlesztenek.

Igényes felületek kialakítása poliuretánból

Sokszor egy műanyag tárgy tervezésénél a legfontosabb szempont a felület kialakítása. Az autóipar, a műszergyártás, a bútoripar „vevő” az újdonságokra, amelyekkel termé-keiket tetszetősebbé, használatukat kellemesebbé tehetik. Úgy tűnik, hogy ebben egyre nagyobb szerep jut a poliuretánoknak.

2007/02. Szám

Led-k, dvd-k, plazmaképernyők: műanyagok az optikai technológiában

A fényemittáló diódák, LED-ek energiatakarékos fényforrások, amelyek hamarosan megjelennek majd az utcai világításban is. A híradástechnikai cégek között erős küzde-lem folyik saját DVD-technológiájuk egyeduralkodóvá válásáért. A számítógépes moni-torokban a plazmaképernyők már győztek, most a tv-k meghódítása van soron. Mindez nem volna lehetséges műanyagok nélkül, amelyek között ugyancsak erőteljes a verseny a piac meghódításáért.