Műanyagfajták

Változások a polipropilén gyártásában és forgalmazásában

A polipropilént sokoldalúsága miatt szinte minden iparágban alkalmazzák, de lehetősé-geit még távolról sem merítették ki, fejlesztése folyamatos. A távol-keleti országok di-namikus fejlesztése óriási mértékben megnövelte a PP és általában a poliolefinek iránti igényt, amelynek kielégítésére ebben a térségben is, de mindenekelőtt az olcsó nyers-anyagforrásokkal rendelkező Közel-Keleten hatalmas poliolefingyárak épülnek. Ennek következtében a gyártás nagy része – mindenekelőtt a standard típusoké – áttevődik a közel-keleti és az ázsiai országokba. Az európai gyártók akkor maradhatnak versenyké-pesek, ha kisebb, de mozgékonyabb gyáraikban a felhasználók speciális igényeit szolgál-ják ki. Példaként erre bemutatjuk egy európai gyártó erőfeszítéseit a fóliafúvásra al-kalmas PP-típus kifejlesztésére.

Campus 5.1: a megújult műanyag-adatbank

A műanyaggyártók adatbankja, a Campus 1988-as bevezetése óta világszerte elterjedt. A tervezők, feldolgozó és alkalmazó szakemberek hatékony segítséget kaphatnak a megfelelő anyagtípus kiválasztásához.

Műanyagok tulajdonságai

Polietilénalapú nanokompozitok tulajdonságai

A new-orleansi Tulane Egyetem kutatói a polietilénalapú nanokompozitok tulajdonsága-it vizsgálták. Egyik kísérletsorozatukban azt próbálták tisztázni, hogy hogyan befolyá-solja a nanokompozitok jellemzőit – mindenekelőtt oxigénzáró képességét – az, hogy milyen fajta polietilént (EVA, PE-LD, PE-HD) választanak mátrixként. Egy másik kí-sérletsorozatban a faliszttel erősített polietilénben vizsgálták a hozzáadott nanoagyagok hatását.

Műanyagfelületek kezelése plazmával vagy fluorgázzal

A műanyagok nagy része apoláris, felületüket ezért nem nedvesítik jól a festékek, gyenge szilárdságot adnak rajtuk a ragasztók. Felületkezeléssel – pl. koronakisüléssel – igye-keznek funkciós csoportokat felvinni, ezáltal a tapadást javítani. A felületkezelés újabb és hatásosabb eljárása lehet a plazmakezelés és a fluorozás, amelyeknek már gyakorlati alkalmazásai is vannak.

Lézeres hegesztés – vezérlés és alkalmazás

A lézeres hegesztésnél a hegesztési varrat hőmérsékletének pontos mérését dolgozták ki, ami lehetővé teszi a hegesztés szabályozását változó anyagminőségnél. Egy belga cég egy különleges tekercselési eljárással és lézeres hegesztéssel nyomásálló tartályokat állított elő üvegszálas polipropilénből.

Műanyagok feldolgozása

Elektromos, hidraulikus és hibrid fröccsgépek összehasonlítása

A műanyag-feldolgozás egyik legfontosabb módszere, a fröccsöntés technológiái és gépei gyorsan fejlődnek. A fejlődés fő iránya az utóműveletek integrálása a fröccsöntési fo-lyamatba. A gépek között az elektromos, a hidraulikus és a hibrid meghajtású fröccsgé-pek versenyeznek egymással.

Poliamid kétkomponensű fröccsöntése más polimerekkel

Kétkomponensű fröccsöntéssel gazdaságosan gyárthatók többfunkciós formadarabok. Egy német kutatócsoport azt tanulmányozta, hogyan lehet rosszul összeférő polimereket, pl. poláros poliamidot és apoláros polipropilént úgy kofröccsönteni, hogy a határfelületen megfelelő kohézió alakuljon ki. Egy németországi vállalat pedig hőre lágyuló poliamid és hő+nyomás hatására vulkanizáló kaucsuk kofröccsöntésére dolgozott ki eljárást.

Szerszámtervezést segítő szoftverek, szolgáltatások, megoldások

A fröccsöntő szerszámok tervezését elősegítő szoftverek jelentősége egyre nő. A Visi-Flow új szoftverrel töltetlen és töltött, erősített alapanyagok folyási tulajdonságait lehet szimulálni. Az alagútbeömlést lehetővé tevő betétekkel csökkenteni lehet a szerszámkölt-ségeket és javítani a minőséget. A szerszámtervezést sokszor az alapanyaggyártók is se-gítik a sikeres gyártás érdekében.

Poliuretánkompozitok térhódítása a különböző technológiákban

A PUR a legsokoldalúbb műanyagfajta. Sokáig szinte csak habok formájában találkoz-hattunk ezzel az anyaggal, de az anyag- és technológiafejlesztéseknek köszönhetően ma egyre több ipari alkalmazást mutatnak be: köztéri lámpaoszlopok, profilok és padozat céljára használható műfa elemek a legújabb PUR termékek.

Műanyag-feldolgozás korszerű temperálással

Igényes formadarabokat műanyagból csak akkor lehet előállítani, ha a feldolgozógép, de főképpen az alakadó szerszám hőmérséklete optimális. A pontos hőszabályozásra a ha-gyományos termosztátok nem alkalmasak. A hűtési és fűtési technológiával foglalkozó cégek különböző elveket alkalmaznak a műanyag-feldolgozáshoz kifejlesztett korszerű temperáló berendezéseikben. A következőkben ezek közül mutatunk be néhányat.

Hegesztés – trendek, technológiák, anyagok

A hegesztés egyike a legfontosabb műanyag-megmunkálási műveleteknek, amit mutat az is, hogy sokféle technológia és ezekhez tartozó berendezés fér meg egymás mellett a pia-con. A lézeres és az infrasugaras hegesztést egyre gyakrabban alkalmazzák, míg a forró-szerszámos vagy tükörhegesztés kezd kimenni a divatból. Magát a hegesztést is ki lehet hagyni pl. többkomponensű fröccsöntéssel vagy szerszámon belüli szereléssel.

Új fröccskompaundálási eljárások

Saját fröccskompaundáló berendezés üzembe állításával kisebb költséggel lehet kamatoztatni a hosszú szállal erősített hőre lágyuló mátrixú kompozitok előnyeit, mint ha készen vásárolnák a hosszú szálas granulátumot

Hogyan kerülhetjük el a gyűrődést a fóliafúvásnál?

A fóliafúvás során a fóliabuborékon létrejövő gyűrődések leggyakoribb oka a buborék instabilitása a szerszám és a buborék legnagyobb átmérőjű része között.

Műanyagok alkalmazása

Műanyag felületek módosítása különleges bevonatokkal

A műanyagok felületét bevonatokkal, fóliázással, adalékolással és technológiai módsze-rekkel is lehet változtatni a felhasználási célokhoz igazítva. A bőrhatású bevonat (egy „outsider” találmánya) igazi újdonságnak számít. Az ezüstöt tartalmazó bevonat antibakteriális hatását a nanotechnológia segítségével sikerült növelni.

Egy- és többkomponensű műanyag görgők előnyei

A műanyagok egyik érdekes alkalmazása a görgőalkatrészként való beépítés például mélyhűtött áruk szállítására alkalmas eszközökben. Az igénybevételek teljesítése sok-szor csak kétkomponensű görgőkkel vagy hibrid szerkezetekkel lehetséges. A műanyag görgők a fémgörgőkhöz képest megnövelik a sodronyok élettartamát, ami a lengő szer-kezetek biztonságát szolgálja.

Gázzáró pet palackok

A PET piac növekedése még mindig nagyobb a többi tömegesen gyártott műanyagénál, azonban már nem kétszámjegyű, mint a korábbi években volt. Az alapanyaggyártók közötti verseny részben a piac konszolidálódásában, részben az új fejlesztések gyorsítá-sában mutatkozik. A fejlesztések eredményeképpen a egyre ol-csóbbak, és ezzel komoly alternatívát kínálnak az üvegpalackokhoz és a fémdobozokhoz képest.

Gyalogosvédelem és a gépkocsitervezés

A passzív gyalogosvédelem mellett egyre nagyobb szerepet játszanak az aktív védelmi jelzőrendszerek, amelyekkel az ütközések egy jelentős hányadát el lehetne kerülni. Mindkét esetben a fejlesztők számításba veszik a műanyagok nyújtotta előnyöket, ami a kis sűrűséget, az energiaelnyelő képességet, a gyors szerelhetőséget, a hibrid- és szend-vicsszerkezeteket stb. illeti.

Műanyag orvostechnikai eszközök sterilizálása

A műanyag orvostechnikai eszközök sterilizálására több módszer áll rendelkezésre. Az emberi szervezettel érintkező vagy abba beépítendő transzplantátumok sterilizálására a sugárzásos sterilizálás a legalkalmasabb.

Műanyagok piaci helyzete

Beolvadások és felvásárlások a műanyaggyártó és feldolgozó ágazatban

Az utóbbi években felgyorsult a műanyaggyártó ágazat konszolidációja: az elavult üze-mek bezárása mellett új tulajdonosok mint befektetők jelentek meg, akik a versenyké-pesség érdekében az eddigieknél határozottabb stratégiát képviselnek. A Borsodchem tulajdonosi szerkezete is megváltozott. A műanyag-feldolgozó ágazatban elsősorban a „nagy halak” vásároltak fel kisebb cégeket.

Műszaki műanyag félkész termékek

Ismertető sorozat 15. rész Anyagcsoport: – Poli(vinilidén-fluorid) – PVDF

A PVDF általában nem erősített, kristályos fluorpolimer, amely jó mechanikai, termikus és villamosszigetelő tulajdonságokkal, valamint kitűnő vegyi ellenálló képességgel rendelkezik. 1961-ben a Pennwalt Corp. vezette be a piacra.

Általános irányítási kérdések

Hogyan alakul a műanyagok ára?

Európai Műanyag-feldolgozók Szövetsége (European Plastics Converters) decemberi véleménye szerint a műanyag termékek ára a következő hónapokban emelkedni fog. Ez egyértelműen a magas olajárak és az Európában mutatkozó alapanyaghiány okozta általános alapanyagár-növekedésre vezethető vissza. 2004 elejéhez viszonyítva pl. a PP ára átlagosan 50%-kal volt magasabb 2007 év végén, a PS ára pedig megduplázódott. 2008 első hat hónapjára további 15–20%-os alapanyagár-emelkedést jósolnak. Egy másik előrejelzés szerint 2008 első negyedévének végére a polietilének ára, és ezen belül különösen a PE-LD-é várhatóan 100–150 EUR-ral nő. A PP ára lassabban nő, és a PVC ára szinte stagnál a visszafogott rendelések miatt. A PS ára decemberben 30 EUR-ral nőtt tonnánként, de a kiváló minőségű granulátumnál ehhez még +10–20 EUR járult.