Műanyagfajták és kompozitok

Speciális poliamidok fejlesztése

A poliamidok nagy családjában egyre nő a speciális típusok jelentősége. Ezeket legna-gyobb mennyiségben az autóipar használja fel, de pl. szemüvegkeretek gyártására is kiválóan megfelelnek, sőt az átlátszó típusokból lencsék készülhetnek.

Anyagfejlesztés: hőre lágyuló műanyagok és kompozitok a nemzetközi kiállításokon

Napjainkban évente több fontos kiállításon mutatják be a gyártók újdonságaikat. A nemzetközi folyóiratokban ezekről általában részletesen beszámolnak. 2006-ban kiemel-kedő eseménynek számított a Chicagóban megrendezett NPE és a Párizsban lezajlott JEC kompozitkiállítás. Az előbbi rendezvényre háromévenként, az utóbbira évente ke-rül sor.

Műanyagok tulajdonságai

Földbe fektetett polietiléncsövek és polietilénnel bevont acélcsövek várható élettartama

A korszerű csőanyagokból gyártott csövek élettartamának becslésére kidolgozott FNCT (full notch creep test) vizsgálati módszer az eddig alkalmazott DIN 8075 szabvány sze-rinti vizsgálatok időtartamának 0,3–5%-a alatt eredményre vezet, a két módszerrel ka-pott eredmények 100%-os korrelációja mellett. A polietilénnel bevont acélcsövek vizsgá-latát az teszi érdekessé, hogy az idők folyamán változott a bevonat rétegeinek száma és felépítése, és a „régi” csövek még mindig működnek.

Műanyag formadarabok fénye és színe

A műanyag formadarabok megjelenésének fontos eleme a felület fényessége és a darab színe. Ezeket a tulajdonságokat nem csak a szerszámfelület kiképzése, a bekevert színe-zék minősége és mennyisége határozzák meg, hanem a feldolgozás, pl. a fröccsöntés kö-rülményei is. A felületi fényesség és a szín meghatározására egyre több mérőműszert fejlesztenek ki, és ezek egy része a gyártósoron, on-line üzemmódban is alkalmazható.

Műanyagok feldolgozása

Fröccsöntő gépek és hőformázó berendezések a chicagói npe 2006 kiállításon

A 2006-ban Chicagóban megrendezett NPE 2006 szakkiállításon számos érdekes újdon-sággal jelentkeztek a műanyag-feldolgozó gépek gyártói, Európából, Észak-Amerikából és a Távol-Keletről egyaránt. Az alábbiakban a hőformázás és a fröccsöntés területén bemutatott újdonságok közül válogatunk.

Újdonságok a fúvóformázásban

A fúvógépeket gyártó cégek folyamatosan fejlesztik berendezéseiket. Ezekkel pl. a PE-HD tejes palackok előállítása gazdaságosabbá vált. Az autóiparban egyre kedveltebb 3D eljárás szintén gyorsan fejlődik.

Extrudálás: technológiai újdonságok és energiatakarékosság

Az NPE 2006 kiállításon a gépgyártók a fóliafúvásban és a cső- és profilextrudálásban is említésre méltó újdonságokkal rukkoltak ki. A technológiai újdonságok a termékminő-ség javításán túlmenően az energiatakarékosságot segítik elő.

Az npe 2006 kiállítás újdonságai: szárítás és alapanyag-kezelés

A chicagói NPE 2006 kiállítás nem mutattak be teljesen új elven működő szárító, anyagmozgató és keverőberendezéseket, de az új típusok felülmúlják a régieket köny-nyebb kezelhetőségükkel és karbantarthatóságukkal.

Próbálkozások a metallocénes polietilén könnyebb feldolgozására

A metallocén katalizátorral előállított polietiléneknek kitűnő tulajdonságaik vannak, de feldolgozásuk nehezebb, mint a hagyományos típusoké. Ezeket a hátrányokat minde-nekelőtt hosszú oldalláncok beépítésével – új katalizátorok kifejlesztésével, a polimerizá-ció körülményeinek változtatásával – és a feldolgozásnak a polimer reológiai tulajdonsá-gaihoz való hozzáigazításával próbálják leküzdeni. A következőkben egy fóliafúvó be-rendezésen megvalósított ötletet és egy feldolgozást segítő adalékot mutatunk be.

Műanyagok alkalmazása

Nanokompozitok: egyre több van belőlük

Habár a nanoméretű anyagok alkalmazása lassabb, mint ahogyan a prognózisokban megjósolták, egyre több nanoanyagot tartalmazó alapanyag és keverék jelenik meg a piacon, és a fejlesztések is intenzíven folynak.

Műanyagok a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetésében

A csatornarendszerekben ma már teljesen elfogadott a műanyag csövek alkalmazása, de az aknákat változatlanul betonból készítik. A jövő útja azonban itt is a műanyagoké. A csapadékvízzel viszont nem célszerű a csatornarendszert megterhelni, hanem lehetőség szerint a helyszínen kell azt fokozatosan a talajba szivárogtatni. Ezt műanyag szivárgótestekkel kiépített, földdel fedett szikkasztórendszerekkel lehet megvalósítani. Mindkét esetben gondosan kell megtervezni és beépíteni a műanyag elemeket, hogy azok maximálisan eleget tegyenek feladatuknak.

Polimeradalékos habarcs és beton

A polimerek egyik speciális alkalmazása, amikor adalékként cementalapú habarcsokba és betonokba keverik be őket. Hatásukra megváltozik a habarcs/beton mikroszerkezete és ebből adódóan tulajdonságai is. A polimeradalékos rendszerek 2-3-szor drágábbak a hagyományos beton/habarcsoknál, ezért alkalmazásuk elsősorban speciális területeken terjedt el.

Műanyag csapágyak

A műanyagok műszaki alkalmazásának egyik speciális területe a csapágyak gyártása. A fejlesztések nem voltak problémamentesek, új anyagokra volt szükség, hogy a csapágyak megfeleljenek a követelményeknek, sőt a fémekhez képest előnyöket nyújtsanak.

Műanyagok piaci helyzete

Új kihívások a világ műanyagipara előtt

A műanyag alapanyaggyártó és a műanyag-feldolgozó ágazat helyzetét, kilátásait sok tényező befolyásolja. Az olaj ára biztosan első helyen van e befolyásoló tényezők között. Az egyes régiók fejlődése is különbözik, részben az energiapolitikában mutatkozó kü-lönbségek, részben a szóban forgó ágazatok és a végfelhasználói területek eltérő fejlett-ségi szintje miatt.

Műanyagok és a környezet

Pet palackok újrahasznosítása

A műanyagok újrahasznosításának egyik legjelentősebb területe az italos poliészterpa-lackok újrahasznosítása. Európában 2005-ben már elérte a 800 ezer tonnát az újrafel-dolgozott PET palackok mennyisége. A palackok anyagából előállítható regranulátumok síkfóliák, szálak, monofilek, kötözőszalagok és nem szőtt paplanok alapanyagaként használhatók fel. Az így előállított alapanyag minősége, felhasználhatósága nagymérték-ben függ az újrahasznosítás technológiájától, elsősorban a felhasznált adalékanyagoktól. Mind az elsődleges felhasználásnál, mind az újrahasznosításnál gyakran felmerülő fel-adat a poli(etilén-tereftalát) (PET) mechanikai – elsősorban a törési – tulajdonságainak javítása, esetleg speciális tulajdonságok elérése más, apoláris polimerekkel való keverés útján.

Műszaki műanyag félkész termékek

Ismertető sorozat 10. rész Poli(tetrafluor-etilén) – PTFE

A fluorpolimerek közül az egyik legrégebbi és legismertebb anyag a poli(tetra- fluor-etilén) rövidítve PTFE. Részben kristályos szerkezetű, sok vonatkozásban különleges anyag.