Műanyagipari Szemle

2013 / 05.szám

Műanyagok feldolgozása

Fekete pontszerű elszíneződések és csíkok kiküszöbölése a fröccsöntött darabokon

A fröccsöntésnél jelentkező hibák, elszíneződések okainak feltárása, majd költség-hatékony kijavítása komoly szakmai tapasztalatot igényel. Az alábbiakban ismertetett három esettanulmányban csak újratervezett csigával sikerült a minőségi problémákat megoldani.

Fröccsöntés fluidinjektálással kombinálva

Bár a gázzal vagy vízzel – összefoglalóan fluidinjektálással – segített fröccsöntés a mai műanyag-feldolgozás része, széles körű terjedését és további fejlesztését az teszi lehetővé, hogy az erre a technológiára kapott szabadalmi jogok érvényességi ideje lejárt. A tech-nológia eredeti kifejlesztője, az IKV ma is törődik ezzel az eljárással, de újabb cégek is látnak benne fantáziát.

A CAD és a szimulációs programok összekapcsolása forradalmasítja a műanyag termékek tervezését

Az utóbbi időben jelentősen megnövekedett számítástechnikai kapacitás lehetővé tette a termék- és szerszámtervező CAD és CAM programok összekapcsolását egymással és különböző szimulációs programokkal, illetve az anyagtulajdonságokra és a standard szerszámelemekre vonatkozó adatbázisokkal, továbbá mindezek kiegészítését automati-kus tervezési hibakereső és javító programok alkalmazásával. Ilyen rendszerek ma már nem csak a fröccsöntésre, de más műanyag-feldolgozó technológiákra is elérhetők. A virtuális prototípusgyártás és tesztelés jelentősen csökkenti a termékfejlesztés költségeit és a termék piacra kerülésének átfutási idejét.

Fröccsszerszám javítása: ne csak „az alkatrészcsere szintjén” működjön a hibaelhárítás

Fröccsöntéskor jelentkeznek olyan hibák, amelyek tipikusan a szerszám nem megfelelő állapotára vezethetők vissza. Ilyen hiba pl. a sorjaképződés. Megszüntetése csak a szer-számelemek alapos vizsgálatával lehetséges.

Új termékek, új technológiák

Palackozott italok felmelegedését fékező koextrudált habcímkék A Commodore Plastics LLC (USA, NJ. Bloomfield) újfajta címkét fejlesztett ki sörös és egyéb italosdobozokhoz és -palackokhoz. A Labec eljárással gyártott koextrudált, habosított, zsugorodó polisztirolfóliából gyártott címke hőszigetelő hatást fejt ki a kis űrtartalmú italos alumíniumdobozokon, üvegeken és PET palackokon. Az ilyen címkével ellátott dobozba töltött ital kb. 15–20 perccel hosszabb idő alatt meleg-szik fel, mint a hagyományos, címke nélküli dobozban lévő töltet.

Műanyagok alkalmazása

Az okos matricák egyre okosabbak

Az elektronikus kijelzők, kártyák gyártásának nagy lendületet adhat, hogy ezeket már szokásos nyomdatechnikával is elő tudják állítani. Egy német cég, a PolyIC ennek a technológiának a fejlesztését tűzte ki célként. Eddigi első eredményeit mutatjuk be.

Lehet, hogy a 21. század építészetében a műanyagoké lesz a főszerep?

Megszoktuk, hogy a műanyagok számos alkalmazásban helyettesíthetik a hagyományos anyagokat. Teherhordó elemet hőre lágyuló műanyagból, mégpedig műanyag-hulladékból gyártani, abból pedig hidat építeni azonban meghökkentő ötlet. Pedig azo-kon a hidakon tankok és mozdonyok is járnak… Bizony a 21. század infrastruktúrája elképzelhetetlen műanyagok nélkül.

Műanyagok és éghetőség a 2010-es évek első felében

A műanyagok számos területen csak akkor alkalmazhatók, ha éghetőségük kielégíti a szabványos követelményeket. Ezt a legtöbb esetben csak megfelelő adalékok bekeverésé-vel lehet elérni. A legjobb hatásfokú brómos égésgátlók használatát egészségügyi és kör-nyezetvédelmi meggondolásokból fokozatosan visszaszorítják, ezért egyre több halo-génmentes égésgátló és halogénmentes csökkentett éghetőségű műanyag jelenik meg a piacon.

Műanyagok piaci helyzete

A műanyagok árának változása Európában

A poliolefinek ára 2012 májusa és júliusa között mintegy 20%-kal, a polisztiro-loké és a PVC-é ennél kisebb mértékben csökkent; július és szeptember között közel azonos mértékű, de ellenkező irányú változás következett be. 2012 szeptembere és 2013 márciusa között az árak megszilárdultak, majd április és július között mintegy 5%-kal csökkentek; augusztusig kisebb emelkedés történt (1. táblázat, 1. ábra).

Piaci hírek

Bíztató a jövője a szénszálas kompozitoknak A Német Mérnökegyesület (Verein Deutscher Ingenieure – VDI) tanulmánya szerint az elkövetkezendő években a szénszállal erősített kompozitok (CFK) felhasz-nálása erőteljesen növekedni fog. 2012-ben 42000 t volt a felhasználás, 2013-ban 73 000 t várható. A legtöbbet a szélerőművekhez, a repülőgépekhez igényelnek majd, de az autóipar is egyre jobban figyelembe veszi ezeket a kompozitokat új modelljei-hez. Az újonnan kifejlesztett óriás repülőgépek össztömegének hamarosan 60%-át CFK fogja képezni.

Műanyagfajták

Új, palackfúvásra alkalmas kopoliészter típus fejlesztése

A világ vezető alapanyag-gyártói folyamatosan fejlesztik típusaikat. Ennek során nem csak adalékolással, hanem a molekulák összetételének megváltoztatásával is kísérletez-nek. Az alábbiakban a palackgyártás legnépszerűbb anyaga, a PET összetételének mó-dosítását mutatjuk be. Mindezen fejlesztések célja a tulajdonságok javítása és/vagy a költségek csökkentése.

Módosított SAN alkalmazása zongoralakk-felületű autóalkatrészekhez

A személygépkocsik gyártásánál a műszaki követelmények teljesítése mellett egyre fon-tosabb a tömegcsökkentés, valamint az esztétikai és a gazdaságossági szempontok érvé-nyesülése. A fényes, sima, ún. zongoralakk-felületű alkatrészeket eddig csak PMMA-ból vagy fóliával kasírozott polikarbonátból lehetett utólagos lakkozás nélkül előállítani. Az újonnan kifejlesztett modifikált SAN olcsóbban, kisebb tömeggel és jobb feldolgozható-sággal kínálja a megfelelő esztétikai jellemzőket kül- és beltéri alkalmazásokhoz.

Műanyagok tulajdonságai

Gyors és pontos inline, online vagy atline minőség-ellenőrzés a műanyag-feldolgozásban

A minőségbiztosítás megköveteli, hogy a gyártási folyamatokat a folyamaton belül vagy ahhoz közel, nagyon rövid (valós) idő alatt eredményt szolgáltató vizsgálati módszerek-kel ellenőrizzék. Erre különleges mérési módszereket kell kifejleszteni. A következőkben a töltőanyag-tartalom és a termék színének ellenőrzésére szolgáló gyors eljárásokat mu-tatunk be.

A sokoldalú PUR gyártástechnológiájának fejlesztése és tulajdonságainak vizsgálata

Az egyik legsokoldalúbb műanyagcsaládot a poliuretánok képezik, amelyeket folyama-tosan fejlesztenek és vizsgálják tulajdonságaikat. Többek között fejlesztik a nagyméretű szálerősített építőelemek gyártástechnológiáját és a különböző minőségű PUR felületek kialakítását. A PUR habok öregedésének vizsgálati feltételeit az autóipar igényeivel hoz-zák összhangba.

Vezetői ismeretek

A számítástechnika szerepe a műanyag-feldolgozó vállalatok irányításában

A legtöbb vállalat, és így a műanyag-feldolgozó cégek működését is nagymértékben át-itatta a különböző szintű (szigetszerű, illetve integrált rendszerben működő) szoftverek alkalmazása. Ezeket a programokat főképpen a cég irányításában használják, de ese-tenként a gyártmánytervezés és a vevő- és beszállítói kapcsolatok terén is alkalmazzák. Mindez – noha kisebb arányokban – megtalálható a kis (<25 fő) cégeknél is. A számítás-technika további elterjedése várható mind a vállalaton belüli integráció, mind a partne-rek közötti együttműködést és a nagyobb mobilitást segítő rendszerek területén.

Műanyagok és a környezet

Műanyaghulladék a világ tengereiben – 1. rész

Az óceánok vizén lebegő szemét nemcsak undorító, de veszélyezteti a vizek élővilágát is. A világ megmozdult, hogy tegyen valamit ez ellen. Az északi féltekén a vízbe kerülő hul-ladék mennyiségét próbálják csökkenteni (1. rész). A déli féltekén a szennyezettség mér-tékét mérik fel (2. rész a következő számban).

Fiatalok fóruma

Egymásba hatoló hálószerkezetű, hőre nem lágyuló gyanta fejlesztése és vizsgálata

Turcsán Tamás1, Mészáros László1 1 Polimertechnika Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Napjaink műszaki életében jelentős szerep hárul a hőre nem lágyuló, térhálós polimer mátrixú kompozit anyagokra. Szerkezeti anyagként magas szilárdsági jellemzőik mellett viszonylag alacsony sűrűségüknek köszönhetően alkalmazzák őket a járműiparban és a sportszergyártásban.