Műanyagipari Szemle

2012 / 06.szám

Műanyagok piaci helyzete

Szaúd-Arábia jelenlegi és kőolaj utánra tervezett gazdasága

Szaúd-Arábia a világ petrolkémiai piacának egyik legfontosabb szereplője. Egy újságíró arról tudakozódott, hogy milyen tervei vannak az országnak arra az időre, amikorra kiapadnak az olajkutak.

Műanyag alapanyagok ára Európában

A standard műanyagok ára 2011 októbere és decembere között kissé csökkent, 2012 júliusáig mintegy 10%-kal emelkedett. 2012 második negyedévében (*) draszti-kusan (a poliolefinek ára több mint 20%-kal) csökkent. A harmadik negyedévben kü-lönböző mértékben emelkedett (**); októberben (***) néhány százalékkal mérséklő-dött. A viszonylag drága polisztirolok ára némileg eltért az általános irányzattól.

Műanyagfajták és kompozitok

Környezetbarát és hőálló poliamidok

Megújuló nyersanyagforrásokból ma már műszaki műanyagokat is gyártanak. Ezek iránt elsősorban az autóiparban érdeklődnek. A fejlesztők arra törekednek, hogy a biopoliamidok tulajdonságai azonosak vagy még jobbak legyenek, mint a hagyományos típusoké. A villamosipar új fejlesztései a nagy hőállóságú poliamidokat igénylik.

Műanyagok tulajdonságai

Műanyagtermékek minőségbiztosítása

A műanyagtermékekkel szemben nagyon szigorúak a minőségi elvárások. Ezt a minősé-get csak úgy lehet biztosítani, ha a tervező és gyártó nagyon jól ismeri az alapanyagok tulajdonságait, és a feldolgozás is optimális körülmények között megy végbe. A tulaj-donságok meghatározásához a készülékgyártók egyre újabb eszközöket és eljárásokat fejlesztenek ki. A feldolgozók pedig ma már az önmagát korrigáló automatikus gyártási folyamatot tekintik a minőségbiztosítás legmegbízhatóbb eszközének, amelynek fontos része a minden egyes darabra kiterjedő in-line ellenőrzés.

Műanyagok feldolgozása

Egy nyughatatlan ember sikertörténete: ember nélküli fröccsüzem

Egy Kanadába emigrált európai némi keresgélés után sikeres fröccsgépeket gyártó üze-met alapított, amelyet sikerei csúcsán eladott, és hibrid (villamos/hidraulikus) fröccsgé-pek tervezésébe fogott. Eközben olyan automatizált fröccsüzemet próbál létrehozni, amely teljes éjszaka felügyelet nélkül termel. Nemsokára automata szállítóeszközök mo-zognak majd ebben az üzemben. Az emigráns 83 éves kora ellenére visszavonulás helyett új tervei megvalósításán dolgozik.

Az UK szerszámgyártóinak új stratégiája

Az Egyesült Királyság szerszámgyártói önállóan már nem tudnak megélni új szerszá-mok gyártásából. Ezért egyesek átálltak a javításra/felújításra/módosításra, mások kon-zorciumba tömörülve közösen oldanak meg összetett feladatokat.

A műanyag-feldolgozás kiegészítő berendezései

A műanyag-feldolgozó üzemekben gyakran szükséges az alapanyagok előkészítése, illet-ve a legyártott termékek összeerősítése, dekorálása és más utóműveletek elvégzése. A legjelentősebb amerikai kiállítás (NPE) idei tapasztalatai alapján ezekről mutatunk be néhány újdonságot.

Egy-egy újdonság a PVC csövek és a vastag falú PA csövek gyártásában

PVC csövek extrudálásához a KraussMaffei cég olyan 36D-s kétcsigás extrudert fejlesz-tett ki, amelyen bármilyen receptúrájú PVC keverékből lehet csövet vagy más profilt gyártani. A stuttgarti IKT kutatói pedig vastag falú PA csövek hosszú hűtési ideje alatt bekövetkező megereszkedés elkerülésére dolgoztak ki módosító eljárást, amellyel meg lehet növelni a PA-ömledék viszkozitását.

Extrúziós fúvásra alkalmas poliészterek fejlesztése

Az átlátszó, füles poliészterpalackok alapanyagával szemben támasztott három legfonto-sabb igény (könnyű feldolgozhatóság, palack teljesítménye, fenntarthatóság) egyensúlyát egy anyagtípusban megvalósítani nagy kihívással jár. Az új fejlesztésű ömledékfázisú kopoliészter (CoPET) anyagok gyártása és összetételbeli beállításai jelentős előrehala-dást mutatnak a korábbi szilárd fázisú és extrudálható EPET-hez képest.

A fóliafúvás néhány újdonsága

A fóliafúvás fő törekvései a nagyobb termelékenység, a minél kisebb vastagság, emellett az egyre jobb minőség és az alacsony gyártási költségek. A fóliafúvó berendezések gyár-tói ennek érdekében sokféle újdonságot kínálnak.

Hosszú szállal erősített műanyag elemek tulajdonságainak optimalizálása

A szállal erősített PUR elemek egyik fő alkalmazási területe a könnyűszerkezetes építés, amelyben fontos, hogy az elem szilárdsága az igénybevétel irányában a lehető legna-gyobb legyen. Az LFI technológia tüzetes vizsgálatával sikerült ezt a követelményt még pontosabban meghatározni.

Megelőző vagy reaktív karbantartás?

Egy üzem működtetésénél gyakori dilemma, hogy tervszerű megelőző karbantartást alkalmazzanak-e, ami bizonyosan költségekkel és termeléskieséssel jár, vagy kockáztas-sanak, és a karbantartást csak akkor végezzék el, amikor az egyes gépek, berendezések meghibásodnak. A gyakorlat bebizonyította, hogy hosszabb távon a megelőző karban-tartás alaposan kifizetődik. További jelentős gazdasági előny érhető el az esetleges meg-hibásodások előrejelzésével.

Műanyagok forgácsolása

Műanyagok forgácsolása általában akkor szükséges, ha a gyártandó darabszám olyan kicsi, hogy a hagyományos műanyag-feldolgozó eljárások (pl. fröccsöntés) azok magas szerszámköltsége miatt nem gazdaságosak, vagy ha azokkal nem lehet a szükséges pon-tosságot vagy bonyolultságot elérni. A műanyagtermékek forgácsolásánál gyakori hiba, hogy a fémekre érvényes szabályokat, megoldásokat igyekeznek módosítások nélkül használni, figyelmen kívül hagyva a polimerek viszkoelasztikus tulajdonságait és tulaj-donságaik erőteljes frekvencia- és hőmérsékletfüggését. A szakirodalomban kevés a mű-anyagok forgácsolását tudományosan megalapozó dolgozat.

Műanyagok alkalmazása

Műanyagok és fa kombinációi

Az ősműanyag „bakelitek” falisztes változatai valamikor népszerűek voltak. Hosszú szünet után a fa és a műanyagok – most már a hőre lágyuló műanyagok – társítása ismét időszerű. A farostból és az elsősorban poliolefinekből készített kompozitokat, az ún. WPC-ket az autógyártásban, az építőiparban, a játék- és bútorgyártásban alkalmazzák. Ugyancsak a két anyag társításának tekinthető az Észak-Amerikában és Oroszország-ban gyakori faházak homlokzatának védelme fröccsöntött műanyag homlokzatburkoló elemekkel.

Üzemanyagokkal érintkező műanyagok

A petrolkémiai iparban kiterjedten alkalmazzák a műanyagokat, különösen korrozív közegekben. A cikkben nagy sűrűségű polietilén, poliamid és poli(vinilidén-fluorid) el-lenálló képességét vizsgálták különböző üzemanyagokkal szemben.

Acélművek korrozív anyagainak szállítása PP csövekben

A polipropilén egyik nagy előnye kiváló korrózióállósága, amely lehetővé teszi, hogy a belőle készült csövekben üzemszerűen, hosszú időn keresztül erős savakat, lúgokat szál-lítsanak.

Termékhamisítás elleni védelem

Gyógyszereket és fogyasztási cikkeket egyaránt hamisítanak világszerte. A károk és ve-szélyek ellen a gyártók különböző módszerekkel védekeznek. Az alábbiakban egy új el-járást ismertetünk, amellyel a termékek eredetisége ellenőrizhető.

Vezetői ismeretek

Műanyag-feldolgozó szakemberek képzése az USA-ban

Az USA-ban a magas munkanélküliség mellett is nyomasztó a műanyag-feldolgozó szakmunkások hiánya. A vállalatok ezen saját alkalmazottaik képzésével próbálnak se-gíteni.

Műanyagok és a környezet

A műanyaghulladékok hasznosításáról reálisan

A műanyaghulladékok közül azokat érdemes újra feldolgozni, amelyek jól elkülöníthe-tők és nagy mennyiségben fordulnak elő; jelenleg ilyenek a használt PET és PE-HD pa-lackok. A biodegradálható műanyagok közül az ipari méretben rövid idő alatt komposz-tálhatók számíthatnak sikerre. A nehezen újrafeldolgozható vagy kis mennyiségben megjelenő műanyagok hulladékának hasznosítására a termikus eljárások, ezen belül a pirolízis és gázosítás – anyaguk szintézisgázzá vagy üzemanyaggá alakítása – tűnik jár-ható útnak.

Módszer a legszennyezettebb hulladékok újrahasznosítására

Egy olasz cég újfajta szűrőrendszert dolgozott ki, amellyel a szennyezett hulladékok fel-dolgozásának gazdaságossága javítható.