Műanyagipari Szemle

2012 / 03.szám

Műanyagok feldolgozása

Extruderek működtetése maximális hatékonysággal

Minden feldolgozó célja, hogy gépeivel maximális hatékonysággal dolgozzon. Ehhez nem árt néha mások gyakorlatát megismerni, tanácsait meghallgatni. Egy extrúziós szakem-ber foglalta össze az extruderek működtetésével kapcsolatos tapasztalatait.

Nagyméretű és nagy teljesítményű villamos fröccsgépek

A villamos hajtású fröccsöntő gépeket korábban hatékony energiafelhasználásuk és a hidraulikus gépeknél precízebb munkájuk miatt alkalmazták. Ma már vannak rendkí-vül nagy méretű és nagy teljesítményű, nagyon gyors járatú villamos fröccsgépek, ame-lyekkel sokfészkes szerszámokban hihetetlen nagy darabszámban lehet tömegterméke-ket gyártani.

Többféle technológia együttes alkalmazása a fröccsöntés ciklusában

A műanyag-feldolgozás legújabb irányzata a különböző technológiák társítása olyan módon, hogy azt a nagyon termelékeny fröccsöntés keretében lehessen alkalmazni. Ilyen eljárás a többkomponensű fröccsöntés és a szerszámban díszítés, amelynek egyre többfé-le formája és funkciója van. Az USA-ban „do-it-all-in-a-mold”-nak nevezett elv alapján már fémet helyettesítő szálvázas termékeket is lehet gyártani.

Felületnemesítés a fröccsöntés során

A műanyag termékek felületét lehet utólagos eljárásokkal, pl. lakkozással, maratással, bevonással stb. módosítani, azonban gazdaságosabb már a fröccsöntés során a kívánt felületet létrehozni. Erre mutat be új eljárásokat az alábbi cikk: egyfelől hogyan lehet öntisztuló felületeket előállítani, másfelől vezetőképes átlátszó felületekhez jutni a fröccsöntéssel egyidejűleg.

Mikroréteges technológia a fúvóformázásban

Számos cég kifejlesztett és bemutatott olyan technológiákat, amelyekkel akár 100 vagy annál még több rétegű síkfóliákat lehet gyártani. A fúvóformázásban azonban a mikrorétegeket tartalmazó palack igazi újdonságnak számít.

Az APPE PET palackgyártó új szektorok felé nyit

APPE (korábban Artenius PET Packaging Europe) egyike Európa legnagyobb PET előforma- és palackgyártóinak. Öt évre tervezett nagyléptékű beruházásaival új felhasz-nálási területek felé nyit. A cég „palackból palackot” gyártó reciklálási technológiával és kutató-fejlesztő egységgel is rendelkezik.

Szizálszállal erősített politejsav

A megújuló forrásból előállított és komposztálható politejsav (PLA) ma már ipari ter-mék, és egyre nagyobb mennyiségben használják fel különböző termékek gyártására. Viszonylag magas ára miatt és tulajdonságainak célirányos javítása érdekében gyakran társítják más polimerekkel vagy erősítőanyagokkal. Az utóbbiak közül népszerű a meleg éghajlatú országokban ültetvényeken termelt szizál, amelynek rostjai alkalmasak az erősítésre, és mivel ugyancsak megújuló forrásból származnak, jól illenek a PLA-hoz. Tajvani kutatók számolnak be szizálszállal erősített politejsav előállítására végzett kísér-leteikről.

Világszínvonalú műbélgyártás Oroszországban

A műanyag-feldolgozás egyik speciális ága a műbélgyártás, amellyel egy vagy többréte-gű műbeleket állítanak elő húskészítmények csomagolására. A világon az egyik legna-gyobb műbélgyártó cég Oroszországban működik. Hazánkban a Kalle Hungaria Kft gyárt biorientált, ötrétegű műbeleket, amelyek a húskészítmények és ömlesztett sajtok korszerű csomagolóanyagai.

Műanyagok piaci helyzete

Műanyagok ára Európában

Műanyagok ára Európában; 2011 áprilisa és 2012 áprilisa között

Műanyagok és műanyagkeverékek piaci helyzete az arab félsziget országaiban

A Közel-Kelet országaiban ma már nemcsak az olajkincsre épülő alapanyaggyártás je-lentős, hanem a feldolgozott műanyagtermékek mennyisége is nő. Ehhez kompaun-dokat, mesterkeverékeket gyártó üzemekre is szükség van, amelyeket a nagy adalék-gyártó cégek általában vegyesvállalati formában hoznak létre.

Oroszország és a Világkereskedelmi Szervezet (WTO)

Oroszország hosszas várakozás után csatlakozott a WTO-hoz, ami gazdaságának és ezen belül műanyagiparának nyitottságát fogja növelni már a közeli jövőben. A vámtarifák csökkenése kihívást jelent a hazai gyártók számára, akik többnyire elavult gépparkkal rendelkeznek, és termékeik minősége rosszabb az importált gyártmányoknál.

Műanyagfajták

Modern, ásványi anyaggal töltött műanyag kompozitok

A Szemle előző számaiban (2012. 1. és 2. szám) közölt cikkek folytatásaként az ásványi anyagokkal, szénnanocsövekkel és grafénnel töltött kompozitokról olvashatnak. Az in-tenzív kutatások eredményeképpen egyre szélesedik a mátrixanyagok köre (pl. epoxi-gyanta, poliuretán, poliamid), a töltőanyagok választéka és a nanoanyagok bekeverése, diszpergálása is.

Fluorozott folyékony szilikonkaucsukok

Fluorozott folyékony szilikonkaucsukokat fejlesztettek ki, amelyek részben hasonló tu-lajdonságokkal rendelkeznek, mint a hagyományos kopolimer jellegű szilikonkaucsu-kok, de vegyszerállóságuk több közeggel szemben lényegesen jobb. Alkalmazásuk első-sorban az autóiparban előnyös.

Műanyagok tulajdonságai

Műanyag formadarabok minőség-ellenőrzése on-line és off-line

Egy korszerű fröccsöntő üzemben ma már nem számít ritkaságnak, hogy minden egyes kész darab minőségét még a gyártósoron belül ellenőrzik és a hibás darabokat kiselejte-zik. Egy új eljárás szerint a szerszámból kivett darab minden oldaláról termogramot készítenek, és ezt hasonlítják össze a standard termogrammal. Az orvostechnikában egyre gyakrabban használnak fel nagyon korszerű új speciális műanyagokat. Az egyik német intézet megbízható és gazdaságos vizsgálatokat ajánl az alapanyagok ellenőrzé-sére.

Ütésálló PS viselkedése nyújtás hatására

Az ütésálló polisztirolok (HIPS) nyújtás hatására fellépő viselkedésének tanulmányozása különösen a hőformázással és fröccsfúvással történő feldolgozásuknál lényeges. A nyúj-tás hatására bekövetkező deformációt a HIPS eltérő relaxációs hajlammal rendelkező polisztirol és kaucsuk (polibutadién) molekulái igyekeznek kiegyenlíteni. Hőformázott joghurtos poharak falából vett mintákon végzett mechanikai vizsgálatokkal is igazolták, hogy a jobban megnyúlt kaucsukmolekulák javítják a termék szilárdsági jellemzőit.

Műanyagok alkalmazása

Új műanyagtípusok az autóipar számára

Az autóipar nemcsak egyre több műanyagot használ, hanem igényli az új fejlesztéseket is. Az alábbiakban a hőre lágyuló műanyagok és kompaundok újdonságait foglaljuk össze.

Erősített műanyagok az autóiparban

Az autóipar az egyik legnagyobb felvevőpiaca az erősített műanyagoknak. Ezek között ma már egyre több hőre lágyuló műanyag kompaundot találunk. Az erősítőszálak vá-lasztéka is egyre bővül: a hosszú üvegszálak, a szénszálak és a természetes szálak a kompaundok tulajdonságprofilját tovább szélesítik.

Napelemek műanyag alkatrészei

Napjainkban a napelemek a megújuló energiaforrások felhasználásában egyre fonto-sabb szerepet kapnak, a beépített műanyagokat is intenzíven fejlesztik. A hosszan tartó klimatikus igénybevételnek csak speciális műszaki műanyagok felelnek meg.

Ionomerek a csomagolásban

Az ionomerek speciális tulajdonságaik miatt a csomagolástechnikában széleskörűen al-kalmazhatók. Az ionomerek gyártója a DuPont új típusokkal jelentkezett, amelyek job-ban elegyíthetők más polimerekkel, hőállóbbak, karcállóságuk nagyobb, mint a hagyo-mányos Surlyn típusoké.

Műanyagok és a környezet

Műanyaghabok visszavezetése az anyagok körforgásába

A hőre lágyuló tömegműanyagok hulladékának újrafeldolgozására ma már bejáratott módszerek állnak rendelkezésre. Vannak azonban makacs hulladékok, amelyek eddig ellenálltak a hasznosításnak. Közülük most a térhálós kötéseket tartalmazó kis sűrűségű PE-LD habok és a társított szerkezetekbe épített kemény poliuretánhabok hulladékának újrafeldolgozására kínálnak új eljárást.